G-W7J8R2FW68
top of page

Rubrik 2

 

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter

 

Pluss.nu "Pluss" omfattas av EUs riktlinjer och förordningar samt Sveriges egen lagstiftning.

När du använder någon av Pluss tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Pluss skall trivas är det viktigt att villkoren och reglerna följs.

Olagliga aktiviteter 
Du får inte använda Pluss för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Exempel på olagliga aktiviteter är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning och intrång på copyright-skyddat material. 

Reklam
Du får inte använda Pluss för någon form av försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst. Om du försöker sälja någon vara eller tjänst eller gör reklam för någon vara eller tjänst på Pluss kan du komma att bli varnad, utkastad, blockad och i värsta fall polisanmäld. 

Övervakning
Telefonlinjerna är normalt INTE övervakade men om det uppkommer misstankar om olagliga aktiviteter så kan linjen tillfälligt övervakas. Syftet är att skapa en trevlig miljö för dig som Användare. Om du utför olagliga aktiviteter på några av våra tjänster kan du komma att bli varnad, utkastad, blockad och i värsta fall polisanmäld.  

Integritetspolicy

Pluss värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter samlas in, behandlas av Pluss.se och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Personuppgifter.
Medlemskap: Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, t ex telefonnummer, mail eller användarnamn. Sådana uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som användare. När du använder tjänster av Pluss, besöker Pluss eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

 

Användning
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att förbättra vår kommunikation, service, och tjänster till dig
• För att kunna besvara eventuella frågor som du kan skicka till oss Inringande till våra tjänster:

Vi sparar inga telefonnummer på de som ringer in till oss utan vi använder oss istället av individuella kodnycklar för att hålla reda på användarna. 

Laglig grund
Som användare har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade och rättade genom att meddela detta till oss. Observera att om du begär att dina uppgifter ska raderas kan du inte längre vara användare.

Marknadsföring etc
Pluss.se kan behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för information och för statistikändamål och kan användas för utskick per sms eller mail till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med oss anpassa hur du önskar att Pluss kontaktar dig.

 

Tillgång till uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part ”personuppgiftsbiträden” om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

 

Lagring
Pluss lagrar alla personuppgifter som samlas/lämnas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

 

Skydd av uppgifter
Pluss vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

 

Tid för lagring
När du lämnar dina personuppgifter till Pluss ger du medgivande till Pluss att registrera och lagra lämnad information samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna lagras och behandlas i Plusss IT-system.

 

Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till dig av din angivna e-post i vårt register. Om du anser att de personuppgifter som Pluss.se har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Pluss är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Användare eller samarbetspartner hos Pluss.com kan när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kundtjänst.

 

Kontaktuppgifter
info@Pluss.nu

 

Personuppgiftsansvarig
Pluss.nu är personuppgiftsansvarig.

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se

Ändring av Allmänna villkor 
Pluss.nu har alltid rätt att ändra de Allmänna villkoren när detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig som Användare att hålla dig uppdaterad med de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Pluss förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas genom att publicera detta här. Genom att fortsätta använda Pluss anses Användaren ha godkänt vid var tid gällande regler och villkor.

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2020-12-01

website_logo_transparent_background.png
bottom of page